گناه و آثار و عوارض آن بر روی روح جسم جان( انسان ) و ایجاد بیماری ها