ترفندهای بسیار ساده درارتباط مجدد با مشتریان فعلی برای فروش بیشتر