دوشنبه, فروردین ۱۸, ۱۳۹۹
رفع اضطراب سخنرانی

رفع اضطراب سخنرانی

معمولاً ﻫﻤﻪ ﮔﺎﻫﯽ از اﺿﻄﺮاب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در زﻧﺪﮔﯽ رﻧﺞ ﺑﺮدﻩ اﯾﻢ، اﻣﺎ راﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺗﺮس وﺟﻮد دارد

۱٫آﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺳﻄﻮﺣﯽ از اﺿﻄﺮاب را ﺗﺠﺮﺑﻪ .ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

۲٫زﻣﺎن را اﻧﺪازﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ.ﺟﺮﯾﺎن ﺧﯿﻠﯽ آرام ﻫﻢ اﺛﺮ ﺧﻮاب آﻟﻮد دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮس ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ۱۲۰ ﺗﺎ ۱۵۰ ﮐﻠﻤﻪ در دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ.اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰۰ ﮐﻠﻤﻪ در دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ آرام اﺳﺖ اﮔﺮ۱۶۰ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ

۳٫اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ.ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﻫﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪای ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﻋﺚ اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و رﯾﻪ ﻫﺎ .ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را آرام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

۴٫در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد آﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ.اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ .ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ دﻫﺪ

.۵٫دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺪا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد

.۶٫ﺑﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﺪ

،۷٫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ “اوم” ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

WWW.MOHIE.IR

درباره‌ حسین مهدیخانلو

حسین مهدیخانلو / معروف به دکترمحیی / روانشناس و رواندرمانگر / مشاور فردی و خانوادگی / روانشناس و مشاورخانواده / مشاور برخی از مدیران و مسئولین / مشاور و تسهیلگر روابط فردی واجتماعی / متبحر وفعال در حوزه اینیاگرام / مدرس اصول وفنون مذاکره / مدرس ومشاور ارتباطات حضوری و تلفنی مدیران روابط عمومی / مدرس اصول و روشهای زندگی شاد وخانواده موفق باآموزه های دینی وتعالیم الهی/ مبدع و مدرس تکنیک اکسیرموفقیت در زندگی شاد و کسب وکار موفق / مشاور برندسازی، ارتقاع برند و طراحی لوگو / مشاور کسب وکارهای نوین / مدرس کسب وکارهای آفلاین و آنلاین / مشاورمدیران ارشدصنایع وسازمانهای خصوصی و دولتی / مشاورمدیران شهرکهای صنعتی وصنایع / عضو انجمن نانو / عضو انجمن مخترعین / عضو انجمن نخبگان کشور / دانش آموخته دکترای مدیریت کسب وکار / نویسنده کتاب سرنوشت را میتوان از سرنوشت / مدیرسایت سرماس WWW.MOHIE.IR / دارای مدرک وپروانه D.A.S از انگلستان / دارای مدرک(D.B.A)از وزارت علوم/ عضونظام ... / مشاور مدیران ومسؤلین کشوری ولشکری ازسال 76 تاکنون/ جوانترین مدیر برگزیده ی شهری در ۲۰ سالگی / دکترحسین مهدیخانلو HOSSEIN MAHDIKHANLOO

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*