مادران شیرده و کودکانشان(با استفاده ازخام گیاهخواری)