آیا می توانیم برای کسب و کار اینترنتی خودمشتری جلب کنیم یانه !؟