افراد بسیار باهوش هرگز در مکالمه‌ها این عبارتهارابه‌کار نمی‌برند