رمزوراز اشخاصی که در ارتباط برقرار کردن مهارت بالایی دارند، چیست؟