رکود اقتصادی و رابطه میان استراتژی های بازاریابی(بازارسازی)و عملکرد شرکت ها